Általános szerződési feltételek

A KOnline Kft. Általános Szerződési Feltételei internetes szolgáltatások (domain név és weboldal üzemeltetés) nyújtása tárgyában. Ennek elfogadásával Ön szolgáltatási feltételeinket elfogadja, a Szolgáltatási keretszerződése létrejön. Hatályos: 2020. január 01. napjától.

1. AZ ÁSZF ALANYAI

 • 1.1. Jelen ÁSZF kiterjed egyrészről a Konline Kft.-re, mint szolgáltatóra (a továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő előfizetőre (a továbbiakban: Előfizető).
 • 1.2. Szolgáltató az a személy, aki az Előfizetővel megkötött Szolgáltatási keretszerződés és Szolgáltatási szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást nyújtja.
 • 1.2.1. Szolgáltató neve: KOnline Kft.
 • 1.2.2. Szolgáltató székhelye: 2112 Veresegyház, Lisznyay SZabó Gábor köz 6.
 • 1.2.3. Szolgáltató telefonszáma: +36 30 596 3202
 • 1.2.4. Szolgáltató e-mail címe: office@konline.hu
 • 1.3. Előfizető az a személy/jogi személy/társaság/szervezet, aki az Szolgáltatóval megkötött Szolgáltatási Keretszerződés, illetve Szolgáltatási Szerződés alapján a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe veszi.
 • 1.4. Előfizető lehet minden magán és jogi személy akivel a Szolgáltató és közte a Szolgáltatási Keretszerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés érvényesen létrejött.

2. AZ ÁSZF HATÁLYA

 • 2.1. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre (a továbbiakban: Megrendelő lap).
 • 2.2. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. Az Előfizető által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és az Előfizető által választott díjcsomagot felek a Megrendelő lap alapján határozzák meg.
 • 2.3. A Szolgáltatási Keretszerződés a „domain igénylő lap” Előfizető általi aláírásával jön létre.
 • 2.4. A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap.
 • 2.5. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt Szolgáltató vagy Előfizető – a felmondási időt figyelembe véve – írásban felmondja.
 • 2.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása minden esetben írásban történik új Megrendelő Lap kitöltésével.

3. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK JOGI FELTÉTELEI

 • 3.1. Az Előfizető a szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha
 • 3.1.1.1. elfogadta jelen Szolgáltatási Keretszerződés feltételeit,
 • 3.1.1.2. érvényes, Megrendelő lappal, valamint Megrendelés Visszaigazolással rendelkezik.

4. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 • 4.1. Szolgáltató vállalja, hogy kizárólagos  felügyelete alá tartozó szerver számítógépén web tárterület szolgáltatást biztosít Előfizető számára. Szolgáltató Előfizető oldalait az Interneten közzéteszi és az oldalhoz állandó jellegű, internetes hozzáférési lehetőséget biztosít a szerződés teljes időtartama alatt. Szolgáltatás kizárólag Szolgáltató szerver számítógépein fenntartott domain nevekre és tárolt adatokra terjed ki

5. AZ ELŐFIZETŐ DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

 • 5.1. Szolgáltató a Megrendelő Lapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról 1, 3, 6, vagy 12 hónapra előre számlát állít ki, amelyet Előfizető a számlán feltüntetett határidőn belül köteles kiegyenlíteni.
 • 5.2. Az 5.1 pontban említett fizetési kötelezettségek elmulasztása esetén Szolgáltató jogosult késedelmi kamat (melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese), valamint a késedelemmel okozott többletköltségek felszámítására.
 • 5.3. Amennyiben Előfizető a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult (külön értesités nélkül) a szerződést azonnali hatállyal felmondani, de a meglévő pénzügyi követelések továbbra is fennállnak.
 • 5.4. A díjfizetés lehetséges módjai a következők: banki átutalás, készpénz.

6. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • 6.1. Szolgáltató ezen túlmenően kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatási Szerződésben („Megrendelő lap”) részletezett szolgáltatásokat Előfizető számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. A jelen szerződésben és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott szolgáltatások a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik.
 • 6.2. Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerült hibát a lehetőségeihez mérten a lehető leggyorsabban kijavítani, Előfizető számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mailen térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
 • 6.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy Előfizető adatait titkosan kezeli, nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személynek át nem adja – hacsak erre adott helyzetben jogszabály nem kötelezi.
 • 6.4. Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Előfizetőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül.
 • 6.5. Szolgáltató szavatolja, hogy a szerződésben szereplő szolgáltatás biztosításához minden adminisztratív és technikai eszközzel rendelkezik, a szolgáltatás jelen szerződés megkötése után azonnal használatba vehető.
 • 6.6. Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatásért a Szolgáltatási Szerződésben rögzített összeget Előfizető felé számlába állítani.
 • 6.7. Esetleges üzemzavar esetén Szolgáltató mindent megtesz a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze – amennyiben erről Előfizetőt legalább 3 nappal előzetesen tájékoztatta.
 • 6.8. Szolgáltató a szolgáltatáskör bővítésére való jogát fenntartja – esetlegesen Előfizető előzetes tájékoztatása nélkül is.

7. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 • 7.1. Előfizető kötelezettséget vállal a Megrendelő Lapon megjelölt szolgáltatások díjának előre történő megfizetésére.
 • 7.2. Kizárólag Előfizető jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Előfizető által kifizetett díjnak a megtartására is jogosult, az okozott kár összegével arányosan.
 • 7.3. Előfizető szavatol azért, hogy a Szolgáltató szerverén az általa elhelyezett programok, vagy a Előfizető részéről történő egyéb beavatkozás a szolgáltatás folyamatosságában, minőségében, valamint az ott tárolt adatokban semmilyen kárt nem okoz. Előfizető tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Előfizetőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 • 8.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
 • 8.2. A Szolgáltató fenntartja magának a szolgáltatás karbantartásának jogát, amelynek időpontjáról, valamint várható időtartamáról a Előfizetőt legalább 3 nappal előre tájékoztatja. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban a Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.
 • 8.3. A tárterület tartalmáért, Előfizetőnek a magyar vagy nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Előfizető felelőssége.
 • 8.4. A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
 • 8.5. Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig Szolgáltató az árváltoztatást megelőzően legalább 30 nappal Előfizetőt köteles írásban értesíteni (levél, fax, vagy e-mail).
 • 8.6. Előfizető köteles az adataiban bekövetkezett változásokról Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni (levél, vagy e-mail).
 • 8.7. Bármely, e szerződés alkalmazásából eredő vita esetén, ha Felek nem jutnak peren kívüli egyezségre, a Budapesti Városi Bíróság illetékességét kötik ki. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
 • 8.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. dologbérletre vonatkozó szabályai az irányadók. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton próbálnak megegyezni.

9. VIS MAJOR

 • 9.1. Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.
 • 9.2. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.